Төмөр замын дагнасан болон нийтийн хэрэгцээний замыг гэрчилгээжүүлэх шаардлага Хэвлэх

Нэг.Ерөнхий зүйл

1.Зорилго

Төмөр замын дагнасан болон нийтийн хэрэгцээний замыг гэрчилгээжүүлж галт тэрэгний хөдөлгөөний ба сэлгээний ажлын аюулгүй, тасралтгүй ажиллагааг хангахад оршино.

2.Тодорхойлолт

Энэ шаардлагад хэрэглэсэн нэр томъёог Монгол улсын Төмөр замын тээврийн тухай хууль, Төмөр замын техник ашиглалтын дүрэмд заасан утгаар ойлгож хэрэглэнэ.
-Дагнасан болон нийтийн хэрэглээний замын гэрчилгээ эзэмшигч:
Энэ гэрчилгээжүүлэх шаардлагыг хангаж гэрчилгээ авсан дагнасан болон нийтийн хэрэгцээнийзамыг эзэмшигч иргэн, хуулийн этгээдийг хэлнэ.

3.Үндсэн шаардлага

Хуулийн этгээд, иргэний эзэмших дагнасан болон нийтийн хэрэглээний замыг хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор тодорхой шаардлага болон хяналт тавих.
Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа явуулах дагнасан болон нийтийн хэрэгцээний зам эзэмшигч этгээд нь энэ шаардлагын дагуу замыг гэрчилгээжүүлсэн байна.
Энэ шаардлагын дагуу зохих аюулгүй байдлын гэрчилгээ эзэмшээгүй этгээд нь дагнасан болон нийтийн хэрэгцээний замдаа үйл ажиллагаа явуулж болохгүй.
Төмөр замын дагнасан болон нийтийн хэрэгцээний замыг гэрчилгээжүүлэх шаардлагагыг эндээс татаж авна уу.