Монгол Цэргийн Өдөр

Ханагар сайхан өвөөгийн баяр
Халамжит дулаан аавуудын баяр
Хатан зоригт эрчүүдийн баяр
Хайр булаасан залуусын баяр
Хатуу хорвоогийн нум нь та байг
Халамжит бүсгүйн хайр нь та байг
Энхрий үрсийн бахархал нь та байг
Энэ улсынхаа эзэн нь та байг

Шинэ оны мэнд хүргэе!
Шинэ оны мэнд хүргэе!
ТӨМӨР ЗАМЫН ГАЗАР 4/3/2011
Улсын байцаагч нарын хэрэгжүүлэх хууль тогтоомжийн жагсаалт PDF Хэвлэх

Нийтлэг хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх хууль тогтоомж:

 • Төмөр замын тээврийн тухай хууль
 • Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль
 • Захиргааны хариуцлагын тухай хууль

 

Эрчим хүчний чиглэлээр:

 • Барилгын тухай хууль
 • Эрчим хүчний тухай хууль
 • Төмөр замын тээвэр дэх осол, гологдлыг судлан бүртгэх журам
 • Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм /Засгийн газрын 2001 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 263 тогтоолын 1 дүгээр хавсралт/
 • Эрчим хүчний шугам сүлжээ хамгаалах дүрэм /Засгийн газрын 2001 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 263 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт/
 • Цахилгаан станц, шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм /Монгол улсын Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 125 дугаар тушаал/
 • Төмөр замын техник ашиглалтын дүрэм
 • Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм /Монгол улсын Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 125 дугаар тушаал/
 • Эрүүгийн хуулийн 133 дугаар зүйл
 • Иргэний хуулийн 226, 227, 228 дугаар зүйл

 

Дохиолол, холбооны чиглэлээр:

 • Барилгын тухай хууль болон салбарын хууль тогтоомж
 • Харилцаа холбооны тухай хууль болон салбарын холбогдох хууль тогтоомж
 • Радио долгионы тухай хууль
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
 • Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох журам /Монгол улсын Засгийн газрын 2005 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 233 дугаар тогтоол/
 • Дохиоллын журам
 • Галт тэрэгний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журам
 • Төмөр замын мэргэжилтэй ажилтныг бэлтгэх, сургалт явуулах, мэргэжлийн шалгалт авах журам
 • Төмөр замын тээвэр дэх осол, гологдлыг судлан бүртгэх журам
 • Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим обьект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам
 • Төмөр замын техник ашиглалтын дүрэм
 • Хатуу тооцоот багаж хэрэгслийг ашиглах, хадгалах, хүлээлцэх журам
 • Эрүүгийн хуулийн 242 дугаар зүйл

 

Ачаа тээвэрлэлт, зуучлалын чиглэлээр:

 • Төмөр замаар ачаа тээвэрлэх дүрэм
 • Төмөр замын техник ашиглалтын дүрэм
 • Аюултай бүсийн дэглэм
 • Төмөр замын тээвэр дэх осол, гологдлыг судлан бүртгэх журам.
 • Хатуу тооцоот багаж хэрэгслийг ашиглах, хадгалах, хүлээлцэх журам
 • Төмөр замаар зорчигч, тээш, ачаан тээш тээвэрлэх журам
 • Төмөр замын тээвэр зуучлал. Ерөнхий шаардлага MNS 5023:2005
 • Галт тэрэгний хөдөлгөөнтэй холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журам
 • Төмөр замаар аюултай ачаа тээвэрлэх, ачиж буулгах, хадгалах журам
 • Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Галын аюулгүйн норм (БНбД 21-03-04)
 • Төмөр замын зурвас газарт тавих шаардлага MNS 6060:2010
 • Төмөр замын тээврийн аюулгүй баéдалтай холбоотой зарим орбъект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам. Төмөр замын мэргэжилтэй ажилтныг бэлтгэх, сургалт явуулах, мэргэжлийн шалгалт авах журам

 

Барилгын чиглэлээр:

 • Барилгын тухай хууль
 • Хот суурины усан хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль
 • Сууц өмчлөгдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хууль
 • Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах дүрэм /Засгийн газрын 2009 оны 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт/
 • Барилга захиалагчийн дүрэм /Засгийн газрын 2009 оны 73 дугаар тогтоол/
 • Барилга ашиглалтын дүрэм /Засгийн газрын 2009 оны 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт/
 • Барилга угсралтын ажлыг эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох журам /Дэд бүтцийн сайд, Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын хамтарсан 2003 оны 104 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт/
 • Барилгын хэв хашмалын тулаасанд залуу мод хэрэглэхийг хориглох тухай /Байгаль орчны сайд, Барилга хот байгуулалтын сайд, Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн сайдын хамтарсан 2007 оны 19 дүгээр  тушаал/
 • Барилгын салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа барилгын норм нормативийн баримт бичгийн жагсаалт 2007
 • Барилгын засварын ажлын зураг төслийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /Дэд бүтцийн сайдын 2001 оны 358 дугаар тушаал/
 • Төмөр замын тээврийн аюулгүй баéдалтай холбоотой зарим орбъект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам

 

Хөдөлмөрийн хяналтын чиглэлээр:

 • Хөдөлмөрийн тухай хууль
 • ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ЭРҮҮЛ АХУЙ ,СУРГАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ҮНДСЭН ДҮРЭМ  /MNS 4969:2000 СТАНДАРТ/
 • Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм дүрэм /Засгийн газрын 2009 оны 14 дүгээр тогтоол/
 • Галт тэрэгний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журам,ажлын цагийн хуваарь, хөдөлмөрийн нөхцөл
 • Төмөр замын мэргэжилтэй ажилтныг бэлтгэх, сургалт явуулах, мэргэжлийн шалгалт авах журам

 

Вагоны чингэлэгийн чиглэлээр

 • Барилгын тухай хууль
 • Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох журам /Монгол улсын Засгийн газрын 2005 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 233 тоот тогтоол/
 • Төмөр замын техник ашиглалтын дүрэм /Зам тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2008 оны 04 дугаар сарын 04 ны өдрийн 63 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт/
 • Вагон эдэлгээний дүрэм
 • Төмөр замын тээвэр дэх осол, гологдлыг судлан бүртгэх журам
 • Галт тэрэгний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журам
 • Төмөр замын мэргэжилтэй ажилтныг бэлтгэх, сургалт явуулах, мэргэжлийн шалгалт авах журам
 • “1520 мм ба 1435 мм-ийн царигтай замын стандарт
 • Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай зарим обьект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам /Зам, тээвэр, барилга сайдын 2011 оны 02 сарын 14-ны өдрийн 41 дүгээр тушаалын хавсралт/
 • Ачааны вагонд тавигдах техникийн шаардлага /Төмөр замын газрын даргын 2010 оны 02 дугаар сарын 11 ны өдрийн 23 тоот тушаалын хавсралт/
 • Хөдлөх бүрэлдэхүүнийг төмөр замын тээвэрт ашиглаж эхлэх /Төмөр замын газрын даргын 2010 оны 03 дугаар сарын 11 өдрийн 38 тоот тушаалын хавсралт/
 • Вагон ашиглалтын технологи /Төмөр замын газрын даргын 2010 оны 12 дугаар сарын 09 ны өдрийн 164 дүгээр тушаалын хавсралт/

 

Хөдөлгөөн зохицуулалтын чиглэлээр:

 • Төмөр замын техник ашиглалтын дүрэм
 • Галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлагын журам
 • Дохиоллын журам
 • Төмөр замын тээвэр дэх осол, гологдлыг судлан бүртгэх журам.
 • Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм
 • Хатуу тооцоот багаж, хэрэгслийг ашиглах болон  хүлээлцэх  журам
 • Төмөр замын тээвэр дэх сүйрэл, осол, гологдлыг шинжлэн судлах  журам
 • Галт тэрэгний болон сэлгээний хєдєлгєєнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журам
 • Төмөр замын мэргэжилтэй ажилтныг бэлтгэх, сургалт явуулах, мэргэжлийн шалгалт авах журам.
 • Төмөр замаар ачаа тээвэрлэх нийтлэг багц дүрэм
 • Төмөр замаар зорчигч, тээш, ачаан тээш тээвэрлэх дүрэм
 • Төмөр замын мэргэжлийн ажилтан ажиллах албан тушаалын жагсаалт
 • Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим обьект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам

 

Зүтгүүр, машин мехнанизмын чиглэлээр:

 • Барилгын тухай хууль
 • Төмөр замын техник ашиглалтын дүрэм.
 • Төмөр замын тээвэр дэх осол, гологдлыг судлан бүртгэх журам.
 • Төмөр замын тээврийн аюулгүй баéдалтай холбоотой зарим орбъект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам.
 • Галт тэрэгний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журам
 • Төмөр замын мэргэжилтэй ажилтныг бэлтгэх, сургалт явуулах, мэргэжлийн шалгалт авах журам.
 • Монгол улсын хилээр нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүний бүртгэл хөтлөх, хүлээлцэх журам.
 • Төмөр замын байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох журам.
 • Элчит тэрэгний техникийн ерөнхий шаардлага. Монгол улсын стандарт MNS 6039:2009
 • Гол замын ба сэлгээний илчит тэрэгний ялгаруулах хорт бодис болон ажилласан хийн утаажилт норм хэмжээ ба тодорхойлох арга. Монгол улсын стандарт MNS 5877:2008
 • Үндсэн хөрөгийн элэгдэл тооцох журам /Засгийн газрын 2005.11.23-ны өдрийн 233 тоот тогтоол/
 • Төмөр замын газрын даргын 2010.06.03-ний өдрийн 74 тоот тушаалаар батлагдсан “Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдлын хяналтыг хэрэгжүүлэх журам”
 • Хатуу тооцоот багаж, хэрэгслийг ашиглах болон хүлээлцэх журам /Төмөр замын газрын даргын 2008.12.12-ний өдрийн 103 тоот тушаалаар батлагдсан/
 • Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүнийг үйлдвэрлэх, угсрах, засварлах тусгай зөвшөөрөл олгоход тавигдах техникийн нөхцөл шаардлага /Төмөр замын газрын даргын 2009.10.01-ний өдрийн 116 тоот тушаалаар батлагдсан/
 • Төмөр замын газрын даргын 2010.03.11-ний өдрийн 38 тоот тушаалаар батлагдсан “Хөдлөх бүрэлдэхүүнийг төмөр замын тээвэрт ашиглаж эхлэх журам”.

 

 

 

Санал асуулга

Та манай веб сайтнаас ямар мэдээлэл авахыг хүсч байна?